Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月28日星期二

Tập 6 Just Love: 'Người đồng tính đã trải qua một thanh xuân như thế nào?' và những mối tình bỏ ...

Tập 6 Just Love: 'Người đồng tính đã trải qua một thanh xuân như thế nào?' và những mối tình bỏ ...
- Đối với LGBT mà nói, tình yêu thuở thanh xuân còn khó quên hơn nữa. Bởi người bình thường thổ lộ đã khó. LGBT càng khó hơn, thậm chí là có ...