Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月3日星期五

Sự liên quan giữa tướng mạo của bố và giới tính thai nhi, mẹ biết chưa?

Sự liên quan giữa tướng mạo của bố và giới tính thai nhi, mẹ biết chưa?
Giới tính của một đứa trẻ được xác định bởi hai nhiễm sắc thể giới tính thừa hưởng từ cha, mẹ. Một em bé bình thường sẽ kế thừa một nhiễm sắc thể ...