WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Sự liên quan giữa tướng mạo của bố và giới tính thai nhi, mẹ biết chưa?

Sự liên quan giữa tướng mạo của bố và giới tính thai nhi, mẹ biết chưa?
Giới tính của một đứa trẻ được xác định bởi hai nhiễm sắc thể giới tính thừa hưởng từ cha, mẹ. Một em bé bình thường sẽ kế thừa một nhiễm sắc thể ...

Follow by Email