WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Quan hệ tình dục nơi công cộng, sự thách thức dư luận?

Quan hệ tình dục nơi công cộng, sự thách thức dư luận?
- Tất nhiên, tùy độ tuổi, tùy giới tính từ sự tiếp thu của từng đứa trẻ mà nội dung, mức độ và ... Xu hướng này cần được can thiệp và không thể phổ biến.

Follow by Email