Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Pháp: Những hình ảnh 'choáng ngợp' tại lễ khai mạc Đại hội thể thao người đồng tính lớn nhất thế ...

Pháp: Những hình ảnh 'choáng ngợp' tại lễ khai mạc Đại hội thể thao người đồng tính lớn nhất thế ...
- Những hình ảnh không thể đẹp hơn từ lễ khai mạc của Đại hội thể thao dành cho người đồng tính khiến cộng đồng LGBT trên khắp thế giới tự hào.

Follow by Email