Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Nữ diễn viên gốc Việt được loạt sao Hollywood tôn vinh sau bài viết đanh thép chống kỳ thị chủng ...

Nữ diễn viên gốc Việt được loạt sao Hollywood tôn vinh sau bài viết đanh thép chống kỳ thị chủng ...
- Tôi muốn sống trong thế giới mà mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, xu hướng tính dục, giới tính,... được nhìn nhận như đúng ...

Follow by Email