Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Nữ diễn viên gốc Việt được loạt sao Hollywood tôn vinh sau bài viết đanh thép chống kỳ thị chủng ...

Nữ diễn viên gốc Việt được loạt sao Hollywood tôn vinh sau bài viết đanh thép chống kỳ thị chủng ...
- Tôi muốn sống trong thế giới mà mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, xu hướng tính dục, giới tính,... được nhìn nhận như đúng ...

Follow by Email