Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月7日星期二

Nữ ca sĩ đồng tính tử vong vì ngã từ nhà cao tầng

Nữ ca sĩ đồng tính tử vong vì ngã từ nhà cao tầng
- Sự ra đi đột ngột của ngôi sao 32 tuổi khiến fan và truyền thông xứ hương ... Không có cô ấy, tôi sẽ không thể phát triển sự nghiệp tới bây giờ ở Đài ...