Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Nữ ca sĩ đồng tính tử vong vì ngã từ nhà cao tầng

Nữ ca sĩ đồng tính tử vong vì ngã từ nhà cao tầng
- Sự ra đi đột ngột của ngôi sao 32 tuổi khiến fan và truyền thông xứ hương ... Không có cô ấy, tôi sẽ không thể phát triển sự nghiệp tới bây giờ ở Đài ...

Follow by Email