WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Nhà tế bần “không phải chết trong cô đơn”

Nhà tế bần “không phải chết trong cô đơn”
- Nhà tế bần này được xây dựng vào những năm 1990 trong thời khủng hoảng HIV/AIDS, giờ nó là nhà của những bệnh nhân đang mấp mé cái chết ...

Follow by Email