WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Kofi Annan: Người tranh đấu suốt đời cho thế giới công bằng và hòa bình hơn

Kofi Annan: Người tranh đấu suốt đời cho thế giới công bằng và hòa bình hơn
- Kofi Annan đưa ra lời hiệu triệu năm điểm “Tiến tới hành động” nhắm vào đại dịch HIV/AIDS. Ông xem việc chống lại đại dịch này là ...

Follow by Email