Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

HIV - vấn đề cần biết khi 'quan hệ' nhiều bạn tình đối với người đồng tính nam và lưỡng tính

HIV - vấn đề cần biết khi 'quan hệ' nhiều bạn tình đối với người đồng tính nam và lưỡng tính
- Theo các chuyên gia y tế Mỹ cho biết, nguy cơ nhiễm HIV/AIDS đối với ... Yếu tố nào khiến nam giới đồng tính và lưỡng tính có nguy cơ nhiễm HIV?

Follow by Email