Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Gửi các bạn luôn hỏi "Đồng tính có gì tự hào mà phải diễu hành VietPride ồn ào hàng năm?"

Gửi các bạn luôn hỏi "Đồng tính có gì tự hào mà phải diễu hành VietPride ồn ào hàng năm?"
- Thứ nhất, những người LGBT không “muốn được” - đó không phải là món đồ chơi mà một đứa trẻ con nhõng nhẽo muốn, rồi bắt ai đó phải cho chúng ...

Follow by Email