Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月10日星期五

Giải pháp thông minh mới cho thị trường bán lẻ

Giải pháp thông minh mới cho thị trường bán lẻ
- TEK cho biết, với sự kết hợp của ba hãng công nghệ hàng đầu thế giới: hãng ... xu hướng mới nhất trong việc phát triển ngành hàng bán lẻ trên thế giới ... Chính vì tính ưu việt của giải pháp nên hội thảo đã thu hút sự quan tâm của ...