Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月8日星期三

Đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư lên tiếng

Đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư lên tiếng
- Cụ thể, cần giáo dục giới tính cho trẻ em ngay từ nhỏ và rèn luyện các kĩ ... Nam đều có những chế tài nghiêm khắc để xử lý các đối tượng phạm tội.