Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Cộng đồng LGBT ở Malaysia đang phải sống trong nơm nớp lo sợ hàng ngày hàng giờ

Cộng đồng LGBT ở Malaysia đang phải sống trong nơm nớp lo sợ hàng ngày hàng giờ
- Hôm nay nạn nhân là Suki, ngày mai hay ngày kia có thể là tôi không?", một người thuộc cộng đồng LGBT ở Malaysia sợ hãi chia sẻ.

Follow by Email