WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT ở Malaysia đang phải sống trong nơm nớp lo sợ hàng ngày hàng giờ

Cộng đồng LGBT ở Malaysia đang phải sống trong nơm nớp lo sợ hàng ngày hàng giờ
- Hôm nay nạn nhân là Suki, ngày mai hay ngày kia có thể là tôi không?", một người thuộc cộng đồng LGBT ở Malaysia sợ hãi chia sẻ.

Follow by Email