Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Cô giáo lớp 6 được học sinh cũ mời đến lễ tốt nghiệp Harvard

Cô giáo lớp 6 được học sinh cũ mời đến lễ tốt nghiệp Harvard
- Cô là người đầu tiên say sưa kể với tôi về hoàn cảnh của những người mắc HIV/AIDS", Gilmer viết. Bức thư nhanh chóng thu hút sự chú ý của lãnh ...

Follow by Email