Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月9日星期四

Choáng ngợp' trước những công trình xanh trên thế giới và tại Việt Nam

Choáng ngợp' trước những công trình xanh trên thế giới và tại Việt Nam
Xu hướng sử dụng vật liệu xây dựng xanh là xu hướng phát triển đô thị bền vững, được giới kiến trúc và thị trường bất động sản toàn cầu chú trọng.