Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Bố mẹ chối bỏ, nam sinh đồng tính được cộng đồng quyên góp học phí

Bố mẹ chối bỏ, nam sinh đồng tính được cộng đồng quyên góp học phí
Em phản đối giáo lý chống LGBT của bố mẹ, quyết định rời nhà từ tháng giêng. Jane Martin, cô giáo môn Sinh học của Seth đã quyết định lập chiến ...

Follow by Email