Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

5 chính trị gia đồng tính nổi tiếng nhất thế giới

5 chính trị gia đồng tính nổi tiếng nhất thế giới
- Leo Varadkar đã đóng một vai trò rất lớn trong phong trào vận động quyền cho người LGBT tại Ireland. Năm 2015, Ireland trở thành quốc gia đầu tiên ...

Follow by Email