Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月2日星期四

45% học sinh nữ gặp phải các vấn đề về bạo lực trên mạng xã hội

45% học sinh nữ gặp phải các vấn đề về bạo lực trên mạng xã hội
- Bổ sung các tài liệu về giới và giới tính, bình đẳng giới, đa dạng giới trong hòm sách và thư viện trường phổ thông để ... kính bạo lực học đường liên quan tới SOGIE – các loại bạo lực học đường có liên quan đến xu hướng tính dục.