WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

45% học sinh nữ gặp phải các vấn đề về bạo lực trên mạng xã hội

45% học sinh nữ gặp phải các vấn đề về bạo lực trên mạng xã hội
- Bổ sung các tài liệu về giới và giới tính, bình đẳng giới, đa dạng giới trong hòm sách và thư viện trường phổ thông để ... kính bạo lực học đường liên quan tới SOGIE – các loại bạo lực học đường có liên quan đến xu hướng tính dục.

Follow by Email