Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Thích ăn bim bim cay, thiếu nữ 17 tuổi phải cắt túi mật

Thích ăn bim bim cay, thiếu nữ 17 tuổi phải cắt túi mật
- Dân trí Một người mẹ đã kể lại câu chuyện về cô con gái tuổi teen phải cắt bỏ túi mật do sở thích ăn ăn tới 4 gói bim bim cay lớn mỗi tuần. Rene Craighead, từ Memphis, Tennessee, cho biết cô con gái 17 tuổi của mình - cũng tên là là Rene - ban đầu bị ...

Follow by Email