Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Sau 3 năm, cặp đôi 'dễ thương nhất cộng đồng LGBT Việt' đã thay đổi như thế nào?

Sau 3 năm, cặp đôi 'dễ thương nhất cộng đồng LGBT Việt' đã thay đổi như thế nào?
- Tòng tên thật là Thái Bình Dương, sinh năm 1992, còn Fệ là Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 1995. Tòng - Fệ từng gây bão MXH vì công khai chuyện ...

Follow by Email