Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年6月27日星期三

The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing

The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing
- Bên cạnh đó, bộ phim còn được cộng đồng LGBT vinh danh vì đã truyền tải một câu chuyện cảm động và rất đời về nhà toán học - người giải mã vĩ ...