Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing

The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing
- Bên cạnh đó, bộ phim còn được cộng đồng LGBT vinh danh vì đã truyền tải một câu chuyện cảm động và rất đời về nhà toán học - người giải mã vĩ ...

Follow by Email