Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年6月14日星期四

'Nam thần' chuyển giới Tú Lơ Khơ bất ngờ tổ chức lễ cưới cùng nữ doanh nhân

'Nam thần' chuyển giới Tú Lơ Khơ bất ngờ tổ chức lễ cưới cùng nữ doanh nhân
- Tú Lơ Khơ được biết đến là "nam thần" chuyển giới nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Việt và Đông Nam Á. Mới đây, thông tin 9X này tổ chức lễ cưới đã ...