Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Đau bụng: Phải biết cách phân biệt để cứu sống chính mình

Đau bụng: Phải biết cách phân biệt để cứu sống chính mình
- Đau bụng có nhiều nguyên nhân, người bệnh có thể căn cứ vào vị trí đau bụng có thể xác định được căn bệnh mình đang gặp phải, trong đó có bệnh viêm đại tràng. Theo đó, người bệnh có thể dựa vào vị trí đau, tính chất đau và các biểu hiện kèm theo để ...

Follow by Email