Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Phim tình yêu đồng giới ở Hollywood ngày ấy - bây giờ: Cầu vồng đã đổi sắc?

Phim tình yêu đồng giới ở Hollywood ngày ấy - bây giờ: Cầu vồng đã đổi sắc?
- được định hình bởi chính sách hôn nhân đồng giới thì ở thời của Todd Haynes, tức những năm 80 và 90 được định hình bởi đại dịch HIVAIDS.

Follow by Email