Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Phim tình yêu đồng giới ở Hollywood ngày ấy - bây giờ: Cầu vồng đã đổi sắc?

Phim tình yêu đồng giới ở Hollywood ngày ấy - bây giờ: Cầu vồng đã đổi sắc?
- được định hình bởi chính sách hôn nhân đồng giới thì ở thời của Todd Haynes, tức những năm 80 và 90 được định hình bởi đại dịch HIVAIDS.

Follow by Email