Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年4月18日星期三

Ngưỡng mộ chuyện tình của cặp đôi giới tính thứ ba

Ngưỡng mộ chuyện tình của cặp đôi giới tính thứ ba
- Ở 2 đất nước khác nhau, quen nhau qua một diễn đàn của LGBT, chuyện tình của cặp đôi Phan Thanh và Thanh Hiền khiến Thanh Hiền khóc rất nhiều. Câu chuyện của cặp đôi giới tính thứ ba mà chúng tôi muốn nhắc đến là của Phan Thanh (SN 1989, Hà Tĩnh) và Thanh Hiền (SN 1993 tại An Giang).