Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年4月18日星期三

10 dấu hiệu cơ thể cho biết bạn đang bị căng thẳng

10 dấu hiệu cơ thể cho biết bạn đang bị căng thẳng
- Ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng. Stress kéo dài có thể khiến não gặp phải những vấn đề rất nghiêm trọng · 11 cách nâng niu sức khỏe tinh thần nếu ...