Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Yên Bái nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Yên Bái nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
- Để giảm thiểu MCBGTKS, ngành chức năng còn chú trọng nâng cao hiệu lực thực thi những quy định của pháp luật về kiểm soát MCBGTKS với các hoạt động như: phổ biến văn bản nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện dịch vụ siêu âm, phá thai; thanh tra, ...

Follow by Email