Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月8日星期四

Yên Bái nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Yên Bái nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
- Để giảm thiểu MCBGTKS, ngành chức năng còn chú trọng nâng cao hiệu lực thực thi những quy định của pháp luật về kiểm soát MCBGTKS với các hoạt động như: phổ biến văn bản nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện dịch vụ siêu âm, phá thai; thanh tra, ...