Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Thiếu sân chơi cho cộng đồng LGBTQ+: Có khó khăn để cấp phép một cuộc thi Hoa hậu chuyển ...

Thiếu sân chơi cho cộng đồng LGBTQ+: Có khó khăn để cấp phép một cuộc thi Hoa hậu chuyển ...
- 15 năm trước, cộng đồng LGBTQ+ (khi đó vẫn được gọi chung là đồng tính, là thế giới thứ 3, giới tính thứ 3, LGBT...) khép mình trên những diễn đàn dành cho những người mà họ gọi là có "số phận" giống mình. Ở đó, ngoài việc được trải lòng, chia sẻ những vấn đề cùng nhau gặp phải, họ cũng có khát ...

Follow by Email