Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月12日星期一

Phụ nữ Trung Quốc dễ ngoại tình nhất thế giới

Phụ nữ Trung Quốc dễ ngoại tình nhất thế giới
- Tỷ lệ này hiện đang cao nhất trên thế giới. Giáo sư Pan giải thích rằng hiện tượng này là do thực tế văn hoá Trung Quốc. Giáo sư Pan là một trong những người tiên phong trong nghiên cứu và giảng dạy về giới tính ở Trung Quốc. Ông đã thành lập Viện Nghiên cứu Tình dục và Giới tính tại Đại học ...