Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月8日星期四

Nguy cơ bị viêm tụy cấp do dùng thức ăn nhiều dầu mỡ, đạm và rượu bia

Nguy cơ bị viêm tụy cấp do dùng thức ăn nhiều dầu mỡ, đạm và rượu bia
- Bác sĩ Lê Hữu Phước thăm khám cho bệnh nhân bị viêm cơ tụy cấp. Thực phẩm có nhiều dầu mỡ, chứa nhiều chất đạm và rượu bia là những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh viêm tụy cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thực phẩm có nhiều dầu mỡ, chứa ...