Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Love, Simon' - Thêm một chuyện tình trai đẹp gây tan chảy sắp ra mắt

Love, Simon' - Thêm một chuyện tình trai đẹp gây tan chảy sắp ra mắt
- Điện ảnh đã gán cho hình ảnh của người LGBT đi kèm với những đau khổ, dằn vặt, thậm chí là bi kịch chết chóc (Moonlight, Brokeback Mountain…). Thế nhưng với những Call Me By Your Name và giờ là Love, Simon, chúng không ru ngủ người xem trong những cuộc đời lý tưởng mà để ta thấy khá ...

Follow by Email