WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

Khoa học chứng minh: Chẳng người nào là "thẳng" 100%, ai cũng có thể bị kích thích bởi cả 2 giới

Khoa học chứng minh: Chẳng người nào là "thẳng" 100%, ai cũng có thể bị kích thích bởi cả 2 giới
- Nghiên cứu của ông được xuất bản trong Tạp chí Nhân học và Tâm lý Xã hội, Savin-Williams đã kiểm tra các tình nguyện viên để xác định giới tính thực của họ. Ông cho các tình nguyện viên xem phim khiêu dâm và ghi lại sự giản nở đồng tử của họ – một chỉ số khá rõ ràng khi cơ thể chịu kích thích tình ...Follow by Email