Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月9日星期五

Hoa khôi chuyển giới: 'Ai cũng xứng đáng được sống là chính mình và tận hưởng hạnh phúc ...

Hoa khôi chuyển giới: 'Ai cũng xứng đáng được sống là chính mình và tận hưởng hạnh phúc ...
- Và hàng ngày tôi cố gắng đưa những thông tin về cộng đồng LGBT cho gia đình hiểu, đồng thời chứng minh cho gia đình thấy: dù mình là ai thì mình cũng vẫn sống tốt và hạnh phúc. Từ đó mọi người bắt đầu hiểu và dần dần chấp nhận con người của mình. Những tiếng gọi tên Lam, hay gọi là con gái ...