Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月8日星期四

Con chọn nghề để học, cha mẹ nên can thiệp đến đâu?

Con chọn nghề để học, cha mẹ nên can thiệp đến đâu?
- Cha mẹ cần biết cách dung hòa giữa ước mơ nghề nghiệp của con và sự kỳ vọng của gia đình, cũng như biết chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống cùng với con... Các bạn trẻ, hãy chọn nghề như chọn… người tình Bức tranh toàn cảnh về nền giáo dục ...