WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

Cambridge Analytica đã biến nút “like” trên Facebook thành công cụ chính trị như thế nào?

Cambridge Analytica đã biến nút “like” trên Facebook thành công cụ chính trị như thế nào?
- Vài chục nút "like" cũng là quá đủ để thuật toán này có thể dự đoán xem người dùng sẽ bỏ phiếu cho Đảng nào, giới tính của họ là gì, họ có xu hướng quan hệ đồng giới hay khác giới, bố mẹ của họ có chung sống hòa thuận với nhau hay không, họ có từng bị lạm dụng hay có nguy cơ bị lạm dụng hay ...

Follow by Email