Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月13日星期二

Bố dượng nhà Kardashian: Bất chấp tuổi 65, chuyển giới để tìm lại cuộc đời!

Bố dượng nhà Kardashian: Bất chấp tuổi 65, chuyển giới để tìm lại cuộc đời!
- Có thể nói, cho dù là bất kỳ ai, ở giới tính nào, họ vẫn luôn giàu yêu thương và cống hiến những điều tốt đẹp mỗi ngày. Cuộc đời và quá trình chuyển giới của Caitlyn Jenner chẳng còn mang ý nghĩa cá nhân mà lớn hơn là những cái nhìn tích cực hơn và sự trân trọng về cộng đồng LGBT trên toàn thế ...