WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

Bí mật của người 'hồn lạc xác'

Bí mật của người 'hồn lạc xác'
- Người chuyển giới có nhiều mong muốn được đối xử công bằng tuy nhiên họ vẫn tự xác định sống chung với thiệt thòi và những khoảng trống mà hormon bổ sung không hoàn .... Nói về xã hội kỳ thị, Phong cho rằng nhiều gia đình tẩy chay, từ bỏ đứa con giới tính khác thường “huống chi người dưng”.

Follow by Email