Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Ầm ĩ gọi Hương Giang là "đàn ông" hay "gái cong": Chúng ta đang cười sai, vui sai, đùa sai?

Ầm ĩ gọi Hương Giang là "đàn ông" hay "gái cong": Chúng ta đang cười sai, vui sai, đùa sai?
- Chiến thắng ấy sẽ giúp chúng ta nhìn nhận đúng đắn hơn về những người thuộc cộng đồng LGBT, rằng họ không như những gì chúng ta vẫn đem ra làm đề tài chọc cười nhau trên sóng truyền hình hay ngoài rạp chiếu phim. Họ cũng đẹp, cũng duyên dáng, cũng thông minh, cũng tinh tế, cũng vui buồn ...

Follow by Email