WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

Về hưu, bỗng già đi nhanh chóng

Về hưu, bỗng già đi nhanh chóng
- Nghiên cứu quy mô lớn của Anh cho thấy nếu bạn cho phép mình về hưu hoàn toàn và quá sớm, bạn sẽ sớm trở thành một cụ già kém minh mẫn. “Về hưu” khi tuổi còn xanh · Stress khi về hưu · Về hưu trễ không chết sớm · “Về hưu” khi tuổi còn xanh ...

Follow by Email