Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2017年8月2日星期三

Vì sao phụ nữ thế giới ngày càng lười sinh con?

Vì sao phụ nữ thế giới ngày càng lười sinh con?
- Xét về mặt giới tính, nguyên nhân không muốn có con cũng khác biệt giữa nam và nữ. Phần lớn ... Rõ ràng, những nam giới có kiến thức thường có xu hướng sinh con muộn hoặc lựa chọn kỹ hơn khi tìm bạn đời sinh con. Một yếu tố ...