WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Cộng đồng LGBT và những trăn trở khi đi xét nghiệm HIV công khai

Cộng đồng LGBT và những trăn trở khi đi xét nghiệm HIV công khai
- Cộng đồng LGBT khi đi xét nghiệm HIV, một phần họ gặp khó khăn trong vấn đề tiếp cận các dịch vụ y tế cộng đồng, số khác có cảm giác mặc cảm, ...