Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

5 bệnh chết chóc ở nam giới thường phát hiện rất trễ

5 bệnh chết chóc ở nam giới thường phát hiện rất trễ
- Nam giới cần chú ý đến 5 bệnh sau đây để phòng ngừa hoặc xử lý sớm nếu chẳng may mắc bệnh. Sự kiện: Phòng Chống Ung Thư. TIN LIÊN QUAN. Những bệnh ung thư khó phát hiện sớm cực nguy hiểm · 5 bệnh ung thư từ một nốt ruồi đã giết chết cô gái.

Follow by Email