WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Sẽ xây dựng nhà vệ sinh phi giới tính trong trường học”

Sẽ xây dựng nhà vệ sinh phi giới tính trong trường học”
- Tại hội thảo, 4 vấn đề chính xoay quanh Luật quốc gia và chính sách nhà trường về LGBT ; Tài liệu và chương trình học tập toàn diện; Đào tạo và hỗ ...