WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Người đồng tính khi đi hiến máu sẽ bị kiểm tra kĩ hơn so với người dị tính

Người đồng tính khi đi hiến máu sẽ bị kiểm tra kĩ hơn so với người dị tính
LGBT cũng như bất kỳ người nào nếu đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu về quy định hiến máu như chất lượng máu, nồng độ máu sẽ được quyền ...