WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

Thúc đẩy xóa bỏ phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế

Thúc đẩy xóa bỏ phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế
- Cục phòng, chống HIV/AIDS ( Bộ Y tế), Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS )vừa triển khai dự án thí điểm mô hình giảm ...