WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

Lễ hội đầu tiên của người đồng tính

Lễ hội đầu tiên của người đồng tính
- Trình diễn thiết kế thời trang, âm nhạc, những câu chuyện kể, tất cả đều mang thông điệp chia sẻ, bình đẳng với cộng đồng LGBT (người đồng tính, ...