WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Phụ nữ làm khoa học liên kết chống phân biệt đối xử

Phụ nữ làm khoa học liên kết chống phân biệt đối xử
- Mạng lưới này nhằm giúp đỡ những đối tượng bị kỳ thị - “các nhóm thiểu số, phụ nữ, cộng đồng LGBTQIA (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, ...