WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Nga sẽ trở thành một "cực nam châm" trong thế giới đa cực?

Nga sẽ trở thành một "cực nam châm" trong thế giới đa cực?
- nay vốn thống trị nền kinh tế và chính trị thế giới, hiện có xu hướng giảm. Sự đa dạng của các nền văn hóa và văn minh trên thế giới, tính đa dạng ...