WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Trump điện đàm bàn quan hệ song phương với Thủ tướng Đức

Trump điện đàm bàn quan hệ song phương với Thủ tướng Đức
- dân chủ, tự do, tôn trọng luật pháp và phẩm giá con người, bất kể nguồn gốc, màu da, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục và quan điểm chính trị".