Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月11日星期五

Nỗi khổ của cộng đồng LGBT ở Hàn Quốc: Bị xem như dân thứ cấp, không dám sống đúng với ...

Nỗi khổ của cộng đồng LGBT ở Hàn Quốc: Bị xem như dân thứ cấp, không dám sống đúng với ...
Chủ trương của chính phủ là không kỳ thị và kêu gọi mọi người chấp nhận sự đa dạng giới nhưng thực tế, cộng đồng LGBT ở xứ sở kim chi khẳng ...